2021-04-27

همه چیز از درونگرایی تا برونگرایی

همه چیز از درونگرایی تا برونگرایی   افراد درونگرای برونگرا شده یا برون درون‌گرا ها چه کسانی هستند ؟   این افراد در عین حال که بر عکس درونگراهای مطلق […]
2021-04-25
خصوصیات درونگراها

فرد درونگرا چه خصوصیاتی داره؟

خصوصیات درونگراها:  فرد درونگرا چه خصوصیاتی داره؟ درون‌گرا ها معمولا افرادی هستند تودار وخجالتی، در جمع زیاد صحبت نمی کنند و کم حرف اند و تا لازم نشه و مجبور […]
2021-04-24
خصوصیات برونگراها

برونگراها چه خصوصیاتی دارند ؟

خصوصیات برونگراها اما فرد برون‌گرا چه خصوصیاتی داره ؟ برونگرا ها افرادی خوش رو و خوش برخورد ، خوش صحبت ، اجتماعی ،دوستانه با دیگران، پرشور و پر اشتیاق و […]
2021-04-22

درونگرایی و برونگرایی چیست ؟

حتما تا حالا واژه برونگرایی یا درونگرایی به گوش تون خورده و گاهی با خودتون فکر کردید من یک درونگرا ام یا برونگرا   اما یک تست برای این که […]