2019-08-03

تثبیت دهانی چیست ؟

ثبیت دهانی به حالتی روانی-جنسی گفته می‌شود که در شکل گیری شخصیت هر فرد تاثیر دارد. نظریه رشد شخصیت فروید مفهوم تثبیت دهانی را بیان می‌کند. مرحله دهانی: در خلال […]