2020-06-27
اختلال افسردگی شدید

ورزشکارا هم اختلال خوردن دارن؟

اختلال خوردن در وزرشکاران در یک بخشی از نظرات در روزنامه نیویورک تایمز یکی از ورزشکاران اظهار کرده بود که “تنها دختر پرسرعت در امریکا بودم، تا زمانی که به […]