2019-08-27

نوروفیدبک چیست؟

نوروفیدبک : فعالیت موجود در مغز هر چیزی که احساس می کنید و انجام می دهید، تعیین می کند.