2019-07-29

وسواس یک بیماری با ریشه اضطراب

وسواس یک بیماری با ریشه اضطراب می باشد و شامل : وسواس فکری ، وسواس عملی ، گاه و هر دو با هم می باشد . وسواس فکری وسواس فکری […]