2019-07-27

بچه ها چطوری می توانند دوست پیدا کنند؟

به بچه ها چه کمکی کنیم راحت تر دوست پیدا کنند؟ راه های بسیاری هست که به کودکان می توان کمک کرد دوست پیدا کنند و اینکه اجتماعی باشند.