2019-05-11

علت ترس کودکان از مدرسه چیست؟

آیا راهی برای مقابله با ترس کودکان از مدرسه هست؟! حس اضطراب و نگرانی در هر دوره و موقعیتی کاملا طبیعی می باشد.