2019-11-05

چطور خشم خود را کنترل کنیم؟

کنترل خشم : ۱۰ قدم برای کاهش و کنترل خشم اینکه بتوانید عصبانیت تان را کنترل کنید، خیلی سخت است.