2019-09-15

آیا کودکان حتما باید پیش دبستانی بروند؟

رفتن به پیش دبستانی خوب است یا خیر؟ طبق تحقیقات جدید، کودکانی که پیش دبستانی با کیفیت آموزشی خوب رفته اند، رفتارهای مدیریتی و مهارت های تحصیلی شان بیشتر از […]