2019-06-08

عوامل خطر خودکشی در نوجوانان چیست؟

چطور می شود که نوجوان میل به خودکشی پیدا می کند؟ نرخ خودکشی در بین نوجوانان دختر در سال ۲۰۱۵ بیشترین میزان را داشته! طبق آنالیزهای اخیر مرکز کنترل و […]
2020-05-16

علت افکار خودکشی در بچه ها چیه؟

افکار خودکشی در بچه ها چرا بچه ها هم افکار خودکشی دارند؟! افکار خودکشی در جوان ها برای والدین بچه هایی که افسردگی دارند بسیار ضروریست.