2019-11-05

چطور خشم خود را کنترل کنیم؟

کنترل خشم : ۱۰ قدم برای کاهش و کنترل خشم اینکه بتوانید عصبانیت تان را کنترل کنید، خیلی سخت است.
2020-05-06

پرخاشگری منفعلانه چیست؟

پرخاشگری منفعلانه رفتارهای پرخاشگری منفعلانه جز آن دسته از رفتارهایی می باشند که پرخاشگری در آن ها به طور غیر مستقیم می باشد، نسبت به رفتارهای با پرخاش مستقیم.