2020-06-16
شخصیت برونگرایی و درونگرایی

برونگرایی چجور شخصیتیه؟

شخصیت برونگرایی چه تاثیری روی رفتار داره؟ در ۵ تئوری بزرگ شخصیتی، برونگرایی یکی از ۵ هسته رفتاری هست که باور بر اینه که شخصیت فرد رو میسازه.