2019-08-24

جدایی والدین چه تاثیری روی کودکان دارد؟

طلاق یا جدایی چیست؟ آیا می دانید که والدین چه کسانی از هم جدا می شوند؟ آیا والدین طلاق گرفته اند یا اینکه فقط همدیگر را ترک کردند؟
2020-07-21
ترومای بعد از طلاق

آسیب های بعد از طلاق چیست؟

ترومای بعد از طلاق و PTSD ار دست دادن یک رابطه میتونه کل زندگی رو وارد یک چالش بزرگ کنه.