2020-01-11

آیا کودکان بیش فعال با همین اختلال بزرگ می شوند؟

آیا بیش فعالی تا بزرگسالی هم ادامه دارد؟ یک زمانی تصور بر این بود که ADHD با بزرگ شدن بچه های بیش فعال، همچنان همراهشان خواهد بود.