2019-06-22

چند نوع افسردگی داریم؟

هر کسی یک دوره ای از غم عمیقی را تجربه می کند. این احساسات معمولا در طی چند هفته رخ می دهد، بستگی به شرایط آن دارد.