2020-05-06

پرخاشگری منفعلانه چیست؟

پرخاشگری منفعلانه رفتارهای پرخاشگری منفعلانه جز آن دسته از رفتارهایی می باشند که پرخاشگری در آن ها به طور غیر مستقیم می باشد، نسبت به رفتارهای با پرخاش مستقیم.