2020-07-04

ایا امکان داره در بزرگسالی بیش فعال بشیم؟

آیا امکانش هست که در بزرگسالی اختلال بیش فعالی بگیریم؟ اختلال بیش فعالی در بزرگسالی ؟!