2020-03-07

سینی شن درمانی چیست؟

  سینی شن درمانی سینی شن درمانی اغلب برای کسانی انجام می شود که تجربه یک اتفاق تروماتیک داشته اند، مثل تجاوز. اغل بدر کودکان چنین چیزی استفاده می شود […]