2019-08-20

مرگ چه تاثیری روی کودکان دارد؟

به کودکان چطور کمک کنیک که با مرگ عزیزان کنار بیایند! زمانی که یک فرد عزیزی از دنیا می رود، کودکان به نوع متفاوتی این موضوع را حس می کنند […]