2019-10-05

اختلال شخصیت پارانوئید چیست؟

اختلال شخصیت پارانوئید یا PDD نوعی اختلال شخصیت غیر عادی می باشد. یک اختلال شخصیت غیر عادی که ممکن است در آن رفتار شخص به نظر عجیب و غریب باشد.