2020-06-09
اختلال شخصیت مرزی چیست

چه چیزهایی اختلال شخصیت مرزی رو تحریک میکنه؟

اختلال شخصیت مرزی چیست؟ اکثر آن هایی که از اختلال شخصیت مرزی رنج می برند، یکسری محرک هایی دارند.