2019-05-30

نتیجه تحقیق اخیربر روی شبکه های اجتماعی

نتیجه تحقیق اخیربر روی شبکه های اجتماعی اين تحقيق که بر روي ۱۴۷۹ كاربر در فاصله سني ۱۴ تا ۲۴ سال انجام شده و جنبه‌هاي مثبت و منفي شبكه‌هاي اجتماعي […]