2019-10-26

داروهای ضد افسردگی واقعا افسردگی را درمان می کنند؟

داروهای ضد افسردگی تاثیری در درمان افسردگی دارند؟ برخی بیماران می گویند که : “شنیده ایم داروهای ضد افسردگی تاثیری روی درمان آن ندارند.”