2020-06-23
خودکشی در زنان و مردان

چه تفاوت هایی بین خودکشی مرد و زن هست؟

آیا خودکشی در زنان و مردان فرق داره؟ آمار و تحقیقات رسمی نشان داده که بسیاری از جنسیت های مختلف دست به خودکشی زده اند.