2019-08-03

دوستی مجازی

چت کردن نقطه شروع آشنایی اینترنتی است. ابزاری که از نظر خیلی ها وسیله مناسبی برای برقراری  ارتباط با افراد مختلف به شمار می رود و حتی برای انتخاب شریک […]
2019-08-03

چرا برقراری ارتباط با دیگران انقدر مهم است؟

نزدیکی و صمیمیت با دیگران در مقایسه با تنهایی و گوشه گیری چرا برقراری ارتباط با دیگران ضرورت دارد؟ به گفته یک روانشناس معروف و محبوب، موفقیت به معنی سالم […]