2019-05-11

علت ترس کودکان از مدرسه چیست؟

آیا راهی برای مقابله با ترس کودکان از مدرسه هست؟! حس اضطراب و نگرانی در هر دوره و موقعیتی کاملا طبیعی می باشد.
2019-05-18

آیا نگرانی و ترس با هم ارتباط دارند؟

ترس ها و نگرانی هایتان را بشناسید! این ترس های خاص چه می باشند؟ فوبیای خاص یا ترس های خاص نوعی اختلال اضطراب می باشند که شدیدترند.