2019-05-07

الکل چه مضراتی برای روح و روان دارد؟

آیا الکل باعث اختلالات روانپزشکی می شود؟ الکل فعالیت های شیمیایی مغز را تغییر می دهد! مغزهای ما به یکسری پروسه ها و توازن شیمیایی ظریفی تکیه کرده اند. الکل […]
2019-05-11

علت ترس کودکان از مدرسه چیست؟

آیا راهی برای مقابله با ترس کودکان از مدرسه هست؟! حس اضطراب و نگرانی در هر دوره و موقعیتی کاملا طبیعی می باشد.
2019-09-21

چرا شب ها اضطرابم بیشتر می شود؟

چرا برخی افراد در شب اضطراب شان بیشتر می شود؟ “زمانی که چراغ ها خاموش می شود، دنیا در سکوت است، و هیچ مزاحمی پیدا نمی شود.”