2019-12-31

بعد از خیانت همسر چکار کنیم؟

به کسی که خیانت به او شده، چه کمکی می توان کرد؟ به گفته بهترین روانشناس تهران، مشاوره با کسانی که خیانت دیدند، بسیار پیچیده و سخت است.