2020-05-16

علت افکار خودکشی در بچه ها چیه؟

افکار خودکشی در بچه ها چرا بچه ها هم افکار خودکشی دارند؟! افکار خودکشی در جوان ها برای والدین بچه هایی که افسردگی دارند بسیار ضروریست.