2019-06-08

عوامل خطر خودکشی در نوجوانان چیست؟

چطور می شود که نوجوان میل به خودکشی پیدا می کند؟ نرخ خودکشی در بین نوجوانان دختر در سال ۲۰۱۵ بیشترین میزان را داشته! طبق آنالیزهای اخیر مرکز کنترل و […]