2019-12-14

علت خنده های غیر قابل کنترل چیست؟

ناخویشتنداری عاطفی یا خنده های غیر قابل کنترل ناخویشتنداری عاطفی یا PBA بیماریست که شخص در اپیزودهای ناگهانی به طور غیر قابل کنترلی می خندد یا گریه می کند. ناخویشتنداری […]