2019-10-15

آیا بیش فعالی ارثی است؟

ایا اختلال بیش فعالی ژنتیکی است؟ مروری کوتاه بر اختلال بیش فعالی : اختلال بیش فعالی یک اختلال عصبی می باشد.
2019-10-22

فرق بین ADHD و ADD چیست؟

اختلال بیش فعالی یا ADHD چیست؟ مروری برای اختلال بیش فعالی یکی از رایج ترین اختلالات روانی در کودکان می باشد.