2019-07-31

آشناپنداری چیست؟

آشناپنداری یا دژاوو چیست؟ پدیده دژاوو فرانسویست و به معنای آشناپنداری است. آن هایی که چنین احساسی را تجربه می کنند، یک حس آشنایی نسبت به اتفاقات اطرافتان دارید.