2020-08-25
ترس از بیرون رفتن از خانه

با ترس از بیرون رفتن در کرونا چه کنیم؟

ترس بیرون رفتن از خانه در دوران پاندمیک کرونایی یکسری فروشگاه ها و مغازه های غیر ضروری در انگلیس اجازه بازگشایی مجدد شدند، اما خب هنوز یکسری هم هستند که […]