2020-06-02
رنگ صورتی

روانشناسی رنگ صورتی چیه؟

رنگ صورتی چه حسی بهتون میده؟ روانشناسی رنگ پیشنهادش اینه که رنگ ها روی رفتار، حالات، و حتی احساسات تاثیر دارند.