2019-04-13
نشانه های خودشیفتگی

نشانه های خودشیفتگی چیست؟

ابتدا ببینیم خودشیفتگی چیست؟! شخصیت خودشیفته یا خودشیفتگی که اختلال هم به حساب می آید، یکی از چندین نوع اختلالات شخصیتی می باشد. این بیماری روحی در افرادی دیده می […]