2019-06-01

افسردگی فصلی به خاطر چیست؟

افسردگی فصلی زندگی به طور طبیعی در زمستان سرعتش پایین تر است.