2019-06-15

آیا افراد پیر هم افسرده می شوند؟

افسردگی در افراد پیر افسردگی اغلب در بیماران مسنی که از هر مشکل پزشکی، یا ناتوانی رنج می برند، دیده می شود.
2020-07-18
بیماری های روحی و روانی

بیماری های روحی در بارداری چه تاثیری رو جنین داره؟

بیماری های روحی و روانی در بارداری سلامت روان مادران همیشه جز چیزهایی نبوده که پزشکان به طور کامل به ان بپردازند.