2020-01-04

اختلال دوقطبی در نوجوانان

اختلال دوقطبی در نوجوانان به چه شکل می باشد؟ اختلال دوقطبی در نوجوانان رفتارهای دارای وحشت و نگرانی چیز جدیدی برای متوسط والدین نوجوان نیستند.