2020-06-20
خصوصیات درونگراها

خصوصیات درونگراها چیه؟

درونگراها چه ویژگی هایی دارن؟ چطور بفهمم که منم یه درونگرا هستم؟ درونگرایی یک خصوصیتیه که روی احساسات درونی متمرکزه، بیش از احساسات بیرونی.