2020-03-03

شخصیت جامعه ستیز چه خطراتی داره؟

  منظور از شخصیت جامعه ستیز چیه؟ واژه های روانشناسی محدودی می باشند که با واژه ای به نام psychopath اشتباه گرفته می شوند. حتی اگر رایجا برای شرح افرادی […]