2019-12-07

وابستگی چه فرقی با اعتیاد دارد؟

اعتیاد ، وابستگی جسمی و تحمل نسبت به داروهای مسکن هر کدام از این موارد تعاریف خاص خودشان را دارند. بسیاری هستند که دردهای شدید دارند، مثل انواع آرتروزها، که […]