2019-05-04

چه راهکارهایی برای شب ادراری هست؟

شب ادراری کودکان شب ادراری کودکان یک مشکل بزرگ در کودکان به حساب می آید. شب ادراری کودکان از روی هدف خاصی نیست که از قصد انجام داده باشند.
2019-09-21

چرا شب ها اضطرابم بیشتر می شود؟

چرا برخی افراد در شب اضطراب شان بیشتر می شود؟ “زمانی که چراغ ها خاموش می شود، دنیا در سکوت است، و هیچ مزاحمی پیدا نمی شود.”
2019-10-29
اختلال بیش فعالی و افسردگی

اختلال بیش فعالی چند نوعه؟

اختلال بیش فعالی چندنوع است؟ چطور می توان انواع اختلال بیش فعالی را تشخیص داد؟ اختلال بیش فعالی نوعی اختلال است که با عنوان ADD یا ADHD تشخیص داده می […]