2019-06-04

اختلال هیستری چیست؟

اختلال تبدیلی یا هیستری یا کانورشن چیست؟! همچنین این اختلال با نام اختلال نورولوژیکی عملکردی هم شناخته شده است.
2019-10-05

اختلال شخصیت پارانوئید چیست؟

اختلال شخصیت پارانوئید یا PDD نوعی اختلال شخصیت غیر عادی می باشد. یک اختلال شخصیت غیر عادی که ممکن است در آن رفتار شخص به نظر عجیب و غریب باشد.
2020-05-08

اختلال شخصیت اسکیزوتایپی چیست؟

اختلال شخصیت اسکیزوتیپی اختلال شخصیت اسکیزوتیپی در واقع یک الگویی از کمبودهای اجتماعی و درون شخصیتی می باشد.
2020-08-15

چطور بهفمیم یک نفر اختلال پارانوئید داره؟

اختلال شخصیت پارانوئید چطوری مشخص میشه؟ اختلال شخصیت پارانوئیدی یک بیماری مزمن و فراگیره که با الگوهای مزاحم فکری، رفتاری و عملکردی همراهه.