2020-05-30

اختلال شخصیت اجتنابی چیست؟

اختلال شخصیت اجتنابی اختلال شخصیت اجتنابی یک الگوی رفتاری مرتبط با گوشه گیری اجتماعی، حس عدم استقلال، و حساسیت به رد شدن هست.