2019-06-04

اختلال هیستری چیست؟

اختلال تبدیلی یا هیستری یا کانورشن چیست؟! همچنین این اختلال با نام اختلال نورولوژیکی عملکردی هم شناخته شده است.