2019-05-07

الکل چه مضراتی برای روح و روان دارد؟

آیا الکل باعث اختلالات روانپزشکی می شود؟ الکل فعالیت های شیمیایی مغز را تغییر می دهد! مغزهای ما به یکسری پروسه ها و توازن شیمیایی ظریفی تکیه کرده اند. الکل […]
2019-06-01

افسردگی فصلی به خاطر چیست؟

افسردگی فصلی زندگی به طور طبیعی در زمستان سرعتش پایین تر است.
2019-08-06

آیا اختلال دوقطبی ارثی است؟

اختلال دوقطبی : اختلال دوقطبی از والدین به فرزندانشان می رسد. تحقیقات نشان داده یک ارتباط ژنتیکی قوی در این اختلال می باشد.
2019-09-10

چند نوع اختلال دوقطبی داریم؟

اختلال دوقطبی نوع ۱ و اختلال دوقطبی نوع ۲ چه تفاوت هایی دارند؟ اکثر آن هایی که گاه به گاه بالا پایین های عاطفی دارند.