2019-12-14

علت خنده های غیر قابل کنترل چیست؟

ناخویشتنداری عاطفی یا خنده های غیر قابل کنترل ناخویشتنداری عاطفی یا PBA بیماریست که شخص در اپیزودهای ناگهانی به طور غیر قابل کنترلی می خندد یا گریه می کند. ناخویشتنداری […]
2020-01-14

اسکیزوفرنی چیست؟

2020-05-30

اختلال شخصیت اجتنابی چیست؟

اختلال شخصیت اجتنابی اختلال شخصیت اجتنابی یک الگوی رفتاری مرتبط با گوشه گیری اجتماعی، حس عدم استقلال، و حساسیت به رد شدن هست.
2020-06-06
اختلال دوقطبی و زندگی جنسی

اختلال دوقطبی چه تاثیری روی زندگی جنسی دارد؟

ارتباط بین اختلال دو قطبی و زندگی جنسی اختلال دوقطبی که افسردگی منیک هم گفته میشه، تشخیص بر اینست که این اختلال دارای نوسانات روحی می باشد.