2019-05-07

الکل چه مضراتی برای روح و روان دارد؟

آیا الکل باعث اختلالات روانپزشکی می شود؟ الکل فعالیت های شیمیایی مغز را تغییر می دهد! مغزهای ما به یکسری پروسه ها و توازن شیمیایی ظریفی تکیه کرده اند. الکل […]