کتاب راز
2019-01-26
کتاب مردان مریخی ، زنان ونوسی ، بچه های بهشتی
2019-01-26

کتاب حاضر درک اش سخته ولی چشم انداز جدیدی رو از مردها نشون میده جز کتاب هایی است که باید خوانده شود تا بسیاری از چیزهای وجودی یک مرد درک بشه چه برای خودش و چه برای زنی که با او زندگی می کنه ، این کتاب هیجان خواستی داره چون شما رو با تفکرات و دیدگاه کاملا نو آشنا می کنه و درک اش کمی پیچیده است و باید بارها خوانده بشه !!